Σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων στο όρος Βέρμιο.

Του Γεωργίου Γεώργιου, Δικηγόρου Βέροιας.

Με την υπ’ αριθμόν 498/2008 Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2664/3.12.2008) εγκρίθηκε  το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας …  (ΣΥΝ : 1).

Από το Χωροταξικό αυτό Πλαίσιο, μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι :

 • Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας χαρακτηρίζονται όλοι οι Ο.Τ.Α. της ηπειρωτικής χώρας που δεν περιλαμβάνονται στις Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΣΥΝ : 2).
 • Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις ορίστηκε σε 0,66 τυπικές ανεμογεννήτριες/1000 στρέμματα (ΣΥΝ : 3).

Από το από 26-10-2017 έγγραφο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΣΥΝ : 4) προκύπτει ότι :

 • Για τους Δήμους Βέροιας και Νάουσας έχουν εκδοθεί άδειες που αφορούν αιολικά πάρκα συνολικής ονομαστικής ισχύος 668 MW ή 241 ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 2 ΜW ή 3 MW.
 • Oι παραπάνω άδειες αφορούν την περιοχή του όρους Βέρμιου.

Επομένως, με βάση την παραπάνω αναλογία, με τις υποθέσεις ότι :

 • Tα αιολικά πάρκα πρόκειται να εγκατασταθούν σχεδόν αποκλειστικά στο όρος Βέρμιο
 • Κάθε ανεμογεννήτρια που πρόκειται να εγκατασταθεί έχει ονομαστική ισχύ 2 ΜW :
 • Στον Δήμο Βέροιας (στο όρος Βέρμιο) είναι δυνατό να εγκατασταθούν: 525,69 τυπικές ανεμογεννήτριες ή ονομαστική ισχύς σε ΜW 1051,38.
 • Στον Δήμο Νάουσας (στο όρος Βέρμιο) είναι δυνατό να εγκατασταθούν: 280,53 τυπικές ανεμογεννήτριες ή ονομαστική ισχύς σε MW 561,66.

Από τη Μελέτη Επάρκειας του Α.Δ.Μ.Η.Ε. 2017-2027 (σελίδα και 19η – 20η) (ΣΥΝ : 5)  προκύπτει ότι έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν συνεισφέροντας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας ποσοστό 10% περίπου, αιολικά πάρκα ονομαστικής ισχύος 2500 ΜW περίπου.

Επομένως, ακόμη και με την υπόθεση ότι τα αιολικά πάρκα θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν όλες τις άλλες μορφές  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 100% του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας, τότε θα απαιτούνταν η εγκατάσταση αιολικών πάρκων oνομαστικής ισχύος 25000 MW ή 12.500 τυπικών ανεμογεννητριών με ονομαστική ισχύ 2 MW.

Έτσι, με ένα πρόχειρο υπολογισμό, με βάση τα παραπάνω, και με το δεδομένο, ότι οι πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. της χώρας είναι 325, εάν διαιρούσαμε ως εξής : 12.500 ανεμογεννήτριες για το σύνολο της χώρας/325 οι πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. = τότε 38,46 ανεμογεννήτριες των 2 MW ονομαστικής ισχύος ή περίπου 80 MW απαιτούνται ως συμμετοχή για κάθε πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α..

Οι Δήμοι Βέροιας και Νάουσας καλούνται σήμερα, με βάση την υπ’ αριθμόν 498/2008 Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2664/3.12.2008), να συμμετάσχουν στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας με 805 περίπου τυπικές ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 2 MW!

 • Όμως, από τη Μελέτη Επιπτώσεων στη λειτουργία του Ελληνικού συστήματος από την αιολική διείσδυση 5 έως 8 GW μέχρι το έτος 2025 (σελίδα 1η και 2η) (ΣΥΝ : 6) προκύπτει ότι τα αιολικά πάρκα μπορούν να διεισδύσουν στο σύστημα μόνο με τη συμβολή συμβατικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Επομένως, αιολική ενέργεια δίχως συμβατική ενέργεια (λιγνίτη, φυσικό αέριο κλπ.) δεν νοείται.

Από το από 26-10-2017 έγγραφο της Ρ.Α.Ε. (ΣΥΝ : 4) προκύπτει ότι σήμερα οι ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται στη χώρα είναι ονομαστικής ισχύος 2 MW ή 3 MW, ενώ σήμερα η τεχνολογία που αναπτύσσεται και θα εισέλθει στην παραγωγή το 2021 είναι ονομαστικής ισχύος 12 ΜW (ΣΥΝ : 7).

Με το άρθρο 19 παρ. 8  του Ν. 1650/1986 επιτράπηκε η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε προστατευόμενες περιοχές της φύσης, μεταξύ άλλων, σε περιοχές του δικτύου Νatura 2000 (ΣΥΝ : 7).

 • Στο όρος Βέρμιο, στα διοικητικά όρια των Δήμων Βέροιας και Νάουσας, οι προστατευόμενες περιοχές της φύσης του δικτύου Νatura 2000 αριθμούν περί τα 260.000 στρέμματα (ΣΥΝ : 8).
 • Με την υπ’ αριθμόν 674/2004 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε το Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΥΝ : 9).
 • Στη σελίδα 4η αναφέρει : «Στο Ν. Ημαθίας πρέπει να υλοποιηθεί ο πολιτιστικός άξονας Βεργίνας Βαρβάρας Βέροιας Νάουσας, που μπορεί να συνδυαστεί με την αξιοποίηση του ορεινού όγκου του Βερμίου, δημιουργώντας την πιο ολοκληρωμένη ίσως παρέμβαση στους τομείς πολιτισμού, τουρισμού, αναψυχής, προστασίας φυσικού περιβάλλοντος».
 • Στη σελίδα 7η αναφέρει : «Προτείνεται δίκτυο διασυνδεμένων πάρκων ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης (Σέλι, Καϊμακτσαλάν, Αλιάκμονας, Αξιός, Έδεσσα, Νάουσας). Είναι επιθυμητή η δημιουργία οργανωμένου δικτύου τουριστικών, πολιστικών, δραστηριοτήτων και χρήσεων που θα περιλαμβάνει τις περιοχές Βεργίνας, Αγίας Βαρβάρας, Βέροιας, Νάουσας και τον ορεινό όγκο του Βερμίου (ανάπτυξη χιονοδρομικού περιηγητικού τουρισμού)».

 

META AΠΟ ΑΥΤΑ

 

ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΥΜΕ ΕΥΛΟΓΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ :

 • Συμβαδίζουν ή όχι οι διατάξεις τις εθνικής μας νομοθεσίας που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία των αιολικών πάρκων με τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας την οποία υποτίθεται ότι υπηρετούν;
 • Πόσο συμβατή άραγε, πέρα και πάνω από όλα όσα σήμερα ορίζει σχετικώς η εθνική μας νομοθεσία, είναι η εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων στους παραπάνω αριθμούς, εντός του Βερμίου, εντός προστατευόμενων περιοχών της φύσης, σε σχέση με το περιβάλλον και τον άνθρωπο;
 • Πρέπει ή όχι να λάβει χώρα ένας διαφορετικός ενεργειακός σχεδιασμός σε επίπεδο χώρας, με επίκεντρο την εξοικονόμηση ενέργειας;
 • Πρέπει ή όχι ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 49828/2008 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2464/Β/2008), ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19598/2010 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1630/Β/2010), ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ Ν. 1650/1986.