Αναστολή αξιολόγησης υποψηφίων για τις θέσεις Συντονιστών Π.Δ.Ε. και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία

Μετά την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών και σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, αναστέλλονται προσωρινά όσα στάδια της διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία ακολουθούν την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών εκ μέρους των υποψηφίων, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 41362/K5/07.04.2023 πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.

 

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, θα ξεκινήσει μετά από νεότερη σχετική οδηγία.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Γεώργιος Παπαμανώλης

Σχετικές δημοσιεύσεις