Παράταση θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 5046/2023 (Α΄ 137)
2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 87 του ν. 4954/2022 (Α΄ 136)
3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου ενενηκοστού τετάρτου του ν. 4812/2021 (Α΄ 110)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α’)
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄/23.02.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
7. Το Π.Δ.77/2023 (Α΄130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση,
κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων,
υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.»
8. Το Π.Δ. 79/2023 (Α΄131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».
9. Την υπ’ αριθμ. 94763/Γ2/08-06-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση:
«Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
10.Το υπ΄αριθμ. 4719/Δ6/24-8-2023 ΥΣ του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών
Σχολείων: «Αποστολή πινάκων σχετικά με την παράταση θητείας υπηρετούντων εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με θητεία, σε Πρότυπα (Π.Σ.)και Πειραματικά
Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.)».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την παράταση της θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πειραματικό σχολείο Π.Ε.
μέχρι 31-8-2024 ως εξής:

Διαβάστε τις αποφάσεις: Παράταση θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πειραματικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Παράταση θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχετικές δημοσιεύσεις